ฝ่ายอำนวยการ

ลักษณะงาน

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานอำนายการ และธุรการต่างๆ ของ กองกำกับการ ประกอบด้วย งานธุรการและสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย งานคดี และวินัย งานนโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ งานการเงินและงานบัญชี งานงบประมาณ งานส่งกำลังบำรุง งานสวัสดิการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานศึกษาอบรม และงานการข่าว

ติดต่อ แจ้งเบาะแส

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ลิฟท์ S2

โทรศัพท์ : 02-143-9225

 

สายด่วน : 1135

แจ้งเบาะแส