ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

21 ตุลาคมA.D.2559

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ

ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามเอกสารด้านล่างนี้