23 เมษายน พ.ศ. 2563

เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
กก.2 บก.ปคบ. ได้ดำเนินการสืบสวนและจับกุม น.ส.ณภัชนันท์ เจริญกิจกำจรชัย อายุ ๒๗ ปี โดยกล่าวหาว่า
๑.“จำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมในราคาสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้า” อันเป็นความผิด ตามมาตรา 29 และมีโทษตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒
๒. “ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยไม่แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุนค่าใช้จ่าย แผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร และวิธีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕(๕) , ๓๘ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ข้อ ๓
พร้อมด้วยของกลาง
๑. หน้ากากอนามัย ยี่ห้อ SAVEMASH จำนวน ๔ ลัง ลังละ ๕๐ กล่อง กล่องละ ๕๐ ชิ้น รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ ชิ้น
๒. เงินสดธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ที่ใช้ในการล่อซื้อ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ (ขอส่งสำเนาภาพถ่ายธนบัตรล่อซื้อ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน
๔ แผ่น รวมภาพธนบัตรจำนวน ๒๐ ฉบับ (๒๐,000 บาท) ตาม ปจว.กก.๒ บก.ปคบ.วันที่ ๒๒ เม.ย.๖๓ ข้อ ๓ เวลา ๑๐.๔๐ น.
๓. หน้ากากอนามัย ยี่ห้อ SAVEMASH จำนวน ๘ ลัง ลังละ ๕๐ กล่อง กล่องละ ๕๐ ชิ้น รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ ชิ้น
รวมของกลางหน้ากากอนามัย จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชิ้น
สถานที่จับกุม บริเวณลานวัดนาวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
จึงนำตัวผู้ถูกจับ ส่งพนักงานสอบสวน กก.๑ บก.ปคบ.เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป