แผนผัง

อำนาจหน้าที่

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.๑ บก.ปคบ.) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย  ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของ กองกำกับการ ๑ ประกอบด้วยความผิดพระราชบัญญัติต่างๆ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
(2) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
(3) พ.ร.บ.ปุ๋ย
(4) พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด พ.ศ.2475
(5) พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517
(6) พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

พื้นที่รับผิดชอบและลักษณะงาน

การออกตรวจตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หากพบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ที่รับผิดชอบ
มีอำนาจจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายนำมาส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก. ปคบ. ดำเนินคดี

ติดต่อ แจ้งเบาะแส

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขที่ 1106 อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :

 

สายด่วน : 1135

แจ้งเบาะแส