แผนผัง

อำนาจหน้าที่

รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สืบสวน สอบสวนและปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  2. พระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
  3. พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.๒๕18 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕
  5. พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๔๗ และ พ.ร.บ.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ แจ้งเบาะแส

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขที่ 1106 อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :

 

สายด่วน : 1135

แจ้งเบาะแส