ประวัติ

กก.๓ บก.ปคบ.เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของ กองทะเบียน  ตั้งอยู่ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ซึ่งรับผิดชอบงานตาม  พ.ร.บ.รถยนต์  พ.ศ.๒๕๒๒  พ.ร.บ.จราจรทางบก  พ.ศ.๒๕๒๒    ต่อมา  พ.ศ.๒๕๓๐  ได้มีการโอนภารกิจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ ทั้งหมดไปให้  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  และได้รับมอบภารกิจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เทปและวัสดุโทรทัศน์ฯ ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๔๗  ได้มีมติ  ค.ร.ม.ให้โอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เทปและวัสดุโทรทัศน์ฯ ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม

ต่อมา ปี  พ.ศ.๒๕๕๒  มี  พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๒   และ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒   เปลี่ยนชื่อ กองทะเบียน เป็น กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  หรือ  บก.ปคบ. ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒  ซึ่ง กองกำกับการ ๓  และกำหนดโครงสร้างให้ กองกำกับการ ๓   ซึ่งมีอำนาจในด้านการสืบสวนสอบสวน  ปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดทั่วราชอาณาจักร  ตามลักษณะงานเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

แผนผัง

อำนาจหน้าที่

กองกำกับการ   ๓  รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มอก.)  ทั่วราชอาณาจักร  ภารกิจหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตาม ป.วิธีพิจารณาความอาญา ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย รณรงค์ป้องกันและปราบปรามผู้ที่กระทำผิดในการประกอบการ ผลิต นำเข้า จำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน ทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและชีวิตของผู้บริโภค  โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนทั่วไป  เช่น  เครื่องใช้ไฟฟ้า   แบตเตอรี่โทรศัพท์   ตุ๊กตาของเด็กเล่น  หุ่นยนต์  รถบังคับวิทยุ    ซึ่งของเล่นที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำให้เกิดอันตรายกับเด็กเป็นอย่างมาก

                     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลักษณะงาน

1. งานอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ ประกอบด้วย งานธุรการและ        สารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย งานคดี และวินัย งานนโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์  งานการเงินและบัญชี  งานงบประมาณ  งานส่งกำลังบำรุง  งานสวัสดิการ  งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานศึกษาอบรม และงานการข่าว

2. งานป้องกันและปราบปราม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องทั่วราชอาณาจักร โดยแบ่งการปฏิบัติออกเป็นชุดปฏิบัติการ  ๔  ชุด  ได้แก่

2.1 ชุดปฏิบัติการที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่ในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจ      นครบาล ๑ และ ๒   ตำรวจภูธรภาค ๒ และ ๕

2.2  ชุดปฏิบัติการที่  ๒  รับผิดชอบพื้นที่ในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจ   นครบาล ๓ และ ๔   ตำรวจภูธรภาค ๓ และ ๔

2.3  ชุดปฏิบัติการที่  ๓  รับผิดชอบพื้นที่ในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจ  นครบาล ๗, ๘ และ ๙   ตำรวจภูธรภาค ๑ และ ๖

2.4  ชุดปฏิบัติการที่  ๔  รับผิดชอบพื้นที่ในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจ  นครบาล ๕ และ ๖   ตำรวจภูธรภาค ๗, ๘, ๙ และ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต)

๓. งานสอบสวน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สืบสวนสอบสวนการกระทำผิดที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือการกระทำความผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่องทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ แจ้งเบาะแส

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขที่ 1106 อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :

 

สายด่วน : 1135

แจ้งเบาะแส