การเตรียมการเพื่อรองรับการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับ ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที่ มอก.2432-2555 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

31 มกราคม พ.ศ. 2560

การเตรียมการเพื่อรองรับการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับ
ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง
มาตรฐานเลขที่ มอก.2432-2555 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

วันที่ 28 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60

ณ ห้อง Mayfair Ballroom AB โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการมาตรฐาน 5 และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการมาตรฐาน 2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ทำ นำเข้า และผู้จำหน่าย ได้รับความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดและวิธีตรวจสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดได้ ก่อนถึงเวลาบังคับใช้ตามกฎหมาย
1.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ทำ นำเข้า และผู้จำหน่าย และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำ-นำเข้า การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน บนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติหลังการได้รับใบอนุญาต
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานการตรวจประเมินให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในผลิตภัณฑ์สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีทักษะความรู้ในการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานใหม่มากยิ่งขึ้น
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานการตามพันธกิจของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานถูกต้อง ครบถ้วน จากสถานที่จำหน่าย “ ร้าน มอก.” มากยิ่งขึ้น

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4473 เรื่อง กำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที่ มอก.2432-2555 ซึ่งอยู่ระหว่างการกำหนดให้มีพระราชกฤษฎีกามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และจะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นมาตรฐานบังคับใหม่ มีผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับอื่นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิต มาตรฐานบังคับที่เป็นส่วนประกอบในการนำมาผลิตผลิตภัณฑ์นี้ ได้แก่ เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ มาตรฐานเลขที่ มอก.166-2549 สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.824-2551 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 5-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 955 เล่ม 1-2551 และเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.2162-2556 (มาตรฐานทั่วไป) ทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์นี้ต้องนำเอาส่วนประกอบอื่นที่เป็นมาตรฐานบังคับที่ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดส่วนมากไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศมีจำนวนน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็น ผู้ทำ

ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. และผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน เพื่อให้เกิดผลในด้านการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป และเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง

ให้ทราบถึงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที่ มอก.2432-2555 ในเรื่องคุณสมบัติต่างๆ ชนิด/ประเภท

เกณฑ์กำหนดที่ต้องการ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถประกอบกิจการทำหรือนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ทำ ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน และ ผู้สนใจทั่วไปในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง ทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การบังคับใช้ตัวมาตรฐาน การขอรับใบอนุญาต การมีไว้เพื่อจำหน่าย การดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ก่อนการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยการประกาศในพระราชกฤษฎีกามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

2.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง สามารถเตรียมตัวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน เพื่อให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามกฎหมาย

2.3 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบถึงการบังคับใช้มาตรฐานบังคับใหม่ และทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการให้ข้อมูลรายละเอียดกับผู้ประกอบการเป็นแนวทางเดียวกัน

2.4 เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มากกว่าที่ผ่านมาก่อนการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์นี้

วิธีดำเนินการ

บรรยาย ชี้แจง ทำความเข้าใจ ถาม-ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

4.1 นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4.2 ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
4.3 แนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
4.4 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต
4.5 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด มอก.2432-2555

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ผู้ประกอบการ ผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง และผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่กองตรวจการมาตรฐาน 1 2 และ 3 เจ้าหน้าที่ สมอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 400 คน

ระยะเวลาในการสัมมนา

ใช้ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน เดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานที่

ณ ห้อง Mayfair Ballroom AB โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการมาตรฐาน 5 และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการมาตรฐาน 2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ทำ นำเข้า และผู้จำหน่าย ได้รับความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดและวิธีตรวจสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดได้ ก่อนถึงเวลาบังคับใช้ตามกฎหมาย
1.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ทำ นำเข้า และผู้จำหน่าย และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำ-นำเข้า การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน บนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติหลังการได้รับใบอนุญาต
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานการตรวจประเมินให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในผลิตภัณฑ์สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีทักษะความรู้ในการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานใหม่มากยิ่งขึ้น
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานการตามพันธกิจของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานถูกต้อง ครบถ้วน จากสถานที่จำหน่าย “ ร้าน มอก.” มากยิ่งขึ้น

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน 400 คน

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท

หน้าหลัก สมอ. | Facebook | Youtube | www.Stats.in.th สถิติการเข้าชมhttp://http://www.tisi.go.th/view-trainning.php?id=86