ฝ่ายอำนวยการ

ลักษณะงาน

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานอำนายการ และธุรการต่างๆ ของ กองกำกับการ ประกอบด้วย งานธุรการและสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย งานคดี และวินัย งานนโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ งานการเงินและงานบัญชี งานงบประมาณ งานส่งกำลังบำรุง งานสวัสดิการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานศึกษาอบรม และงานการข่าว

ติดต่อ แจ้งเบาะแส

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขที่ 1106 อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :

 

สายด่วน : 1135

แจ้งเบาะแส