ประวัติความเป็นมา

เดิม คือ กองบังคับการทะเบียน ต่อมาเมื่อ 7 ก.ย. 52  มีการ เปลี่ยนชื่อและภารกิจ เป็น บก.ปคบ. ตาม พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
กองบังคับการปราบปรามการ  กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)

อำนาจหน้าที่

info-04

พันธกิจ

info-02

ยุทธศาสตร์

info-01

ภารกิจ

info-03

ผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ แจ้งเบาะแส

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขที่ 1106 อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-191-9191

 

สายด่วน : 1135

แจ้งเบาะแส