ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

22 ตุลาคม พ.ศ. 2565