เริ่มแล้ววววครับ!! โครงการสายสืบผักสด ปีที่ 3

25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปีนี้ บก.ปคบ.ได้จัด โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย ปีที่ 3 ภายใต้ชื่อเรียกว่า “สายสืบผักสด” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อความร่วมมือ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในกระบวนการเพาะปลูก พืช ผัก และผลไม้ ในปริมาณที่มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อเลือกบริโภค พืช ผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B53-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AF-333752443757928/