เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามประกาศกองบังคับการอำนวยการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้