วันพืชมงคล ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

🌾๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันพืชมงคล
.
วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร ทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรอีกด้วย
.
วันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลนั้น ต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปี เป็นวันอันอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์ แต่ต้องอยู่ระหว่างเดือน ๖ เพราะเป็นช่วงเดือนที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เหมาะกับการเตรียมทำนาของเกษตรกร ซึ่งในปี ๒๕๖๗ จะตรงกับวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
.
การประกอบพระราชพิธี จะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย ๒ พระราชพิธี คือ
๑.พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทางสงฆ์ เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวโพด ถั่ว งา เป็นต้น เพื่อให้พันธุ์พืชเหล่านั้นปราศจากโรคภัย มีความเจริญงอกงามดี
๒.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีทางพราหมณ์ จะเริ่มต้นด้วยการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าฤดูแห่งการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
.
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน
.
#วันพืชมงคล #พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ #ตำรวจสอบสวนกลาง #CIB